Staff Profile: Hui-Jiuan Sheng

Picture: Hui-Jiuan Sheng

Hui-Jiuan Sheng
Head, Serials Cataloging Unit
hsheng@miami.edu
(305)284-4719